• Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat sinds november 2010 uit vier ouders en vier leerkrachten van de school.

Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. Ouders in de MR behartigen de belangen van alle kinderen en ouders of verzorgers van de kinderen die op school onderwijs krijgen.

De leerkrachten in de MR behartigen de belangen van alle leerkrachten op school. MR leden houden zich bezig met algemene schoolbeleidszaken en niet met individuele belangenbehartiging. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat beschreven waar de bevoegdheden van de MR liggen.
Op sommige terreinen heeft de MR een instemmingbevoegdheid en op andere een adviesbevoegdheid. De MR oudergeleding wordt gekozen door de ouders en de personeelsgeleding door de teamleden. Vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve als de MR-leden het noodzakelijk vinden een agendapunt in een besloten vergadering te bespreken. Dit wordt bij aanvang van de vergadering verteld.

Het e-mailadres van de MR is mr@obsdearcade.nl 

De oudersgeleding bestaat uit;

  • Patrick Keyzer; (voorzitter)
  • Evelien Konijnenberg
  • Marjana Rhebergen

 De personeelsgeleding bestaat uit;
  • Lobke  Spies ( secretaris)
  • Esther Gobetz
  • Jenny Dongelmans