Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat sinds november 2010 uit vier ouders en vier leerkrachten van de school.

Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. Ouders in de MR behartigen de belangen van alle kinderen en ouders of verzorgers van de kinderen die op school onderwijs krijgen.

De leerkrachten in de MR behartigen de belangen van alle leerkrachten op school. MR leden houden zich bezig met algemene schoolbeleidszaken en niet met individuele belangenbehartiging. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat beschreven waar de bevoegdheden van de MR liggen.
Op sommige terreinen heeft de MR een instemmingbevoegdheid en op andere een adviesbevoegdheid. De MR oudergeleding wordt gekozen door de ouders en de personeelsgeleding door de teamleden. Vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve als de MR-leden het noodzakelijk vinden een agendapunt in een besloten vergadering te bespreken. Dit wordt bij aanvang van de vergadering verteld.

Het e-mailadres van de MR is mr@obsdearcade.nl 

De oudersgeleding bestaat uit;

  • Nathalie van der Schuyt;
  • Patrick Keyzer;
  • Paul van der Zwan;
  • Wilko Sieriksma. (voorzitter)

 De personeelsgeleding bestaat uit;
  • Bernadette Hanekamp;
  • Marion Koemans;
  • Manon Groen;
  • Natasja Schreuder. (secretaris)

Vergaderdata schooljaar 2017-2018
donderdag 31 augustus

maandag 11 september mr/gmr avond nieuwe reglementen

dinsdag 10 oktober

dinsdag 24 oktober (besloten vergadering)

donderdag 30 november

dinsdag 23 januari

donderdag 8 maart

dinsdag 20 maart scholingsavond gevorderden (besloten avond)

dinsdag 17 april

donderdag 31 mei

dinsdag 3 juli (besloten vergadering)