• Ouderraad

Ouderraad

Wat doet een Ouderraad?

In eerste instantie is een Ouderraad er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals sportactiviteiten, culturele evenementen, feesten e.d.

Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de Ouderraad, wel wordt er feedback gegeven aan de Medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De Ouderraad heeft andersom ook recht op informatie om zijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De Ouderraad heeft verder een adviserende functie naar de school (gevraagd of ongevraagd).

Ouderraad op de Arcade
De Ouderraad zorgt er samen met het schoolteam voor dat er leuke feesten zijn en dat deze goed verlopen. Hierbij moet u denken aan bijv. het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest en het eindfeest (zomerfeest). Dit zijn activiteiten waar de kinderen echt naar uitkijken.

De Ouderraad heeft ook veel contact met de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad. Hierdoor is de Ouderraad op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school. Ouders kunnen met vragen en suggesties bij de ouderraadsleden terecht. Alles is te bespreken, iedereen mag dus meedenken over schoolzaken als veiligheid rond de school, activiteiten etc.

Er wordt 6 keer per schooljaar vergaderd in de avonduren, hier zijn – in principe – alle ouderraadsleden, 2 teamleden en soms 1 directielid bij aanwezig. Het verloop van activiteiten wordt hier geëvalueerd en nieuwe activiteiten worden besproken. Er zijn diverse commissies verdeeld over het schooljaar, variërend van grote activiteiten zoals Sint en Kerst tot het schenken van koffie op de ouderavonden. De taken voor het nieuwe schooljaar worden in principe tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar verdeeld.

Voor elke commissie bestaan er draaiboeken die tot richtlijn dienen en die worden elk jaar weer aangevuld. Ook wordt er elk jaar een lijst met hulpouders gemaakt, zij kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven om te helpen bij de diverse activiteiten.


Taken ouderraadslid

– Elk lid verbindt zich aan de Ouderraad voor een periode van 3 jaar.

Beëindiging van het lidmaatschap vóór die tijd is alleen mogelijk indien de reden dringend

genoeg is (kind van school, ziekte, andere baan o.i.d.) en gaat altijd in overleg.

– Flexibiliteit is een must; het kan voorkomen dat je voor een ander lid moet invallen, dat er

vergaderingen/activiteiten verzet worden etc.

– Elk lid moet bereid zijn tijd in de Ouderraad te steken; lid zijn is vrijwillig, maar niet

vrijblijvend.

– Een goede samenwerking met andere ouderraadsleden en het team staat voorop,

voorbereiding en evalueren is heel belangrijk. Een plezierige samenwerking geeft veel

voldoening!

– Elk lid maakt deel uit van enkele commissies gedurende het schooljaar; het betreft meestal 2

grote commissies (bijv. Sint en Pasen), 2 middelgrote (bijv. de avondvierdaagse) en 2 kleine

(bijv. koffieschenken op een ouderavond).

– 6 keer per schooljaar wordt er vergaderd, altijd in de avonduren, van 19.30 tot ongeveer

21.30 uur. Data voor het nieuwe schooljaar worden meestal gepland tijdens de laatste

vergadering van het lopende jaar maar in ieder geval ruim van te voren.

– Inhoudelijk verschillen activiteiten van elkaar: soms gaat het om inkopen doen en uitdelen,

soms om het versieren van de school, avond- of weekend activiteit (ouderavond of musical

groep 8), het aanspreken en regelen van hulpouders, opruimen, inspelen op spontane acties

(schaatsdag, schoolontbijt), stukje schrijven voor de nieuwsbrief etc.

Let wel: de tijd die een lid in de Ouderraad steekt is niet altijd hetzelfde: voor een vergadering ben je 6 avonden per jaar ongeveer 2 uur kwijt, maar een grote commissie vergt meer, zowel tijdens schooltijd (uitdelen, assisteren) als na school (vergaderingen met team) en soms in de avonduren (versieravonden etc.). Natuurlijk geldt: hoe groter de commissie, des te meer ouderraadsleden. Ook de functies van voorzitter en penningmeester vragen extra tijd naast de vergaderingen, denk aan extra overleg, het innen van de ouderbijdrage en het doen van betalingen.

Wie kunnen er lid worden van de Ouderraad?
De Ouderraad bij de Arcade is in de vorm van een vereniging. Er is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (inschrijfnummer 27313528) en wij hebben statuten opgesteld, waarin o.a. is omschreven wie er lid kunnen worden. Voor alle ouders en verzorgers van leerlingen die op school zijn toegelaten, geldt dat men door het kind op school te hebben automatisch lid wordt van de Oudervereniging. Een ouder/verzorger kan zich dan vervolgens opgeven om lid te worden van de Ouderraad. Er kunnen maximaal 8 ouders in de Ouderraad zitten voor een periode van 3 jaar, er is een rooster van aftreden per jaar. Ook worden de ouders/verzorgers altijd uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (1 x per schooljaar), in die jaarvergadering is ook de (her)verkiezing van ouderraadsleden indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen beschikbaar. Als een ouder geen kinderen meer heeft op school, dan kan die ouder officieel geen lid meer zijn van de Ouderraad.

Waarom lid worden?
In de Ouderraad zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen bij de school. Een ouderraadslid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. De betrokkenheid bij de school, het meedoen met- en meedenken over diverse activiteiten, meer contact met andere ouders en het team; dit alles draagt bij aan een fijne schooltijd voor de kinderen. De Ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.