Clubcontributie, contributiereglement en ledenadministratieContributie tot 1 september 2016

ouder/kind-gym: (2 en 3jr): 82,40 euro per half jaar (les 3/4 uur)
NB. vanaf 4 jaar geldt het juniorentarief
junioren (4 t/m 15 jaar) : 99,40 euro per half jaar
senioren (vanaf 16 jaar): 123,35 euro per half jaar
m.u.v. 50+dames conditietraining: 113,05 euro per half jaar
extra toelage wedstrijdgroep Acro: 90,00 euro en 23,30 euro wedstr.kosten per half jaar

De betaling van de contributie gebeurt uitsluitend door middel van automatiche afschrijving.Nieuwe leden wordt éénmalig 20,00 euro inschrijfgeld in rekening gebracht.

U of uw kind wordt altijd ten minste lid voor de periode tot 1 september of 1 maart en vervolgens steeds voor een half jaar.

Opzeggen en beëindigen lidmaatschap
Ledenadministratie: Liesbeth van Amerika, Aarstraat 17, 2314 VV Leiden, tel:071-5417734.
Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen dan dient dit uitsluitend te gebeuren bij de ledenadministratie vóór het verstrijken van de halfjaarlijkse periode (1 maart of 1 september) schriftelijk of via e-mail, u ontvangt binnen 4 weken een bevestiging van deze opzegging.
Heeft u deze niet binnen de genoemde termijn ontvangen, dan is de opzegging niet verwerkt en dient u contact op te nemen met de ledenadministratie. De bevestiging is uw bewijs van opzegging.

Clubcontributie

De contributie die u bij Groen-Wit betaalt is niet afhankelijk van het aantal lessen dat u of uw kind volgt. Binnen de recreatiegroepen is het mogelijk om bijvoorbeeld naast een les gymnastiek ook de jazzdans te volgen of acrogym-beginners of welke andere les dan ook. U betaalt dan nog steeds hetzelfde bedrag aan contributie. Wij noemen dat 'Clubcontributie' en dat is uniek bij gymnastiekverenigingen.
De vrije deelname geldt niet voor de wedstrijdgroepen.

Clubcontributiereglement
Het clublidmaatschap geeft in principe recht op het volgen van alle (soorten) lessen die gegeven worden binnen Groen-Wit. Uitzonderingen geldt voor de wedstrijdacro. De leden worden hiervoor uitgenodigd op basis van door de leiding gestelde criteria.
In de praktijk kunnen de clubleden geconfronteerd worden met een aantal belemmeringen:
-de fysieke beperking van zaalruimte (per les/discipline een maximaal aantal deelnemers);
-afspraken met betrekking tot leeftijdsgroepen (gym. 6-8, 9-11, 12-13, 16 e.o.);
-beperking van het deelnemersaantal bij verschillende disciplines (o.a. volleybal);
-fysieke voorwaarden/beperking in het algemeen. (m.a.w. voldoet iemand aan de eisen die voor het volgen van zo'n les noodzakelijk zijn);
-de onmogelijkheid om een nieuwe les te starten. Bijvoorbeeld omdat er gaan leider beschikbaar is, of omdat het door te weinig leden financieel niet haalbaar is om zo'n uur te beginnen.
Om het uitgangsprincipe hanteerbaar te houden gelden voor clubleden de volgende clubregels:
1. Iedereen wordt lid van één zogeheten basisles en geeft deze basisles op:
-bij ingang van het lidmaatschap minimaal voor de duur van de lopende contributieperiode (tot 1 maart of tot 1 september);
-bij ingang van de nieuwe contributieperiode voor de duur van minimaal één contributieperiode (van 1 maart tot 1 september of van 1 september tot 1 maart);
-een contributieperiode wordt automatisch verlengd, tenzij voor het einde van de lopende periode schriftelijk of per E-mail bij de leden-administratie is opgezegd. Een opzegging wordt altijd door de ledenadministratie bevestigd.
2. Voor het volgen van ander lessen zijn de volgende regels van kracht.
U geeft zich bij ingang van het lidmaatschap voor één of meer van de andere lessen op minimaal voor de duur van het lopende contributieperiode.
U geeft zich bij ingang van de nieuwe contributieperiode op voor één of meer van de andere lessen voor de duur van minimaal één contributieperiode.
Met betrekking tot het maximum aantal deelnemers per les gaan basislesvolgers van die les voor.
Als bij het aangaan van een lesverbintenis de keuze gemaakt moet worden tussen een nieuw basisleslid of een bestaand clublid (die die les niet als basisles heeft), dan gaat het nieuwe lid voor.
Bij aanmelding voor zogenaamde 'andere' lessen geldt de volgorderegel, de stem van de lesleiding is bepalend in deze.
Met betrekking tot de andere beperkingen neemt de leiding van de bestreffende les een beslissing.
3. Een eenmaal aangegane lesverbintenis wordt zonder bericht van het clublid automatisch in de volgende contributieperiode meegenomen, behalve als de clubregels zich daartegen verzetten.

Clubleden kunnen altijd gebruik maken van alle soorten lessen die gegeven worden binnen Groen-Wit, met dien verstande dat de hierboven gestelde regels in acht worden genomen. Bovendien moet een clublid wanneer hij of zij een les naast zijn of haar basisles wil volgen altijd eerst in contact treden met de leiding van de betreffende les. Het is uiteindelijk de leiding van die les die bepaalt of het redelijkerwijs mogelijk is dat het clublid de les mag of kan volgen. In geval van conflict zullen het clublid en de desbetreffende leiding het conflict aan het bestuur ter beoordeling voorleggen.

Nieuwe lesuren
Het bestuur kan (geheel of gedeeltelijk) los van onderstaande altijd een nieuw lesuur openen als het dat in het belang acht van de vereniging. Nieuwe lesuren zullen in principe gedurende het lopende jaar slechts worden opgestart als:
-voor zo'n les met een duur van één uur zich ten minste 12 senior- of 14 juniorleden inschrijven;
-deze leden dit uur kiezen als hun basislesuur;
-deze keuze niet ten koste gaat van andere basislesinschrijvingen;
-er zaalruimte beschikbaar is;
-er adequate leiding beschikbaar is.