Informatie vanuit Bestuur

In de bijgevoegde brief brengen wij u graag op de hoogte van een aantal zaken:

· Samenstelling bestuur
· Overgang naar Gymsport Leiden (GSL)
· Contributie seizoen 2016-2017
· Algemene ledenvergadering
· Trainingsrooster

Beste leden en ouders van leden,

Hierbij brengen wij jullie graag op de hoogte van een aantal zaken:

·         Samenstelling bestuur

·         Overgang naar Gymsport Leiden (GSL)

·         Contributie seizoen 2016-2017

·         Algemene ledenvergadering

·         Trainingsrooster

 

·         Samenstelling bestuur

Per 26 mei jl. heeft Rob van Haastregt  zijn functie als bestuursvoorzitter en bestuurslid neergelegd. Wij bedanken Rob voor zijn jarenlange inzet in het bestuur. Het bestuur heeft besloten om de ontstane vacature van bestuursvoorzitter voorlopig niet in te vullen en de taken onderling te verdelen. 

Op dit moment kan er nog geen duidelijkheid gegeven worden over een eventueel vervolg van het trainerschap / coach zijn van Rob van Haastregt.

 

·         Overgang naar Gymsport Leiden (GSL)

Aanstaande 1 juli 2016 wordt de Stichting GSL officieel opgericht per notariële akte. Volgens planning zullen alle deelnemende verenigingen per 1 januari 2017 zijn ontbonden en overgaan naar Stichting GSL.

 

·         Contributie seizoen 2016-2017

De werkgroep financiën van GSL heeft een contributiemodel voor Gymsport Leiden voorbereid en opgesteld dat per 1 januari 2017 in zal gaan. De stuurgroep van GSL heeft afgelopen week dit model goedgekeurd.

Tot en met 31 december 2016 gelden voor Groen-Wit leden de huidige tarieven (vermeerderd met de door de ALV goed te keuren reguliere jaarlijkse contributieverhoging van ongeveer 4%). De automatische incasso van Groen-Wit zal lopen tot en met 31 december 2016.

De verschillende verenigingen hanteren momenteel verschillende contributiemodellen en er is een diversiteit in tarieven. Dit is vereenvoudigd en gelijkgetrokken om tot 1 model voor Gymsport Leiden te komen.

Bij de uitwerking van het model is onder andere rekening gehouden met de huidige tarieven van de verschillende verenigingen, de kosten die de stichting maakt en de tarieven van verenigingen om ons heen.

 

Contributie tarieven GSL per kwartaal (o.b.v. 1 uur per week) met ingang van 1-1-2017
Disciplines
Huidig tarief
GSL tarief
Ouder & kind
€ 34,14
€ 37,50
Kleutergym
€ 44,64
€ 37,50
Acro recreatie junioren
€ 44,64
€ 37,50
Acro recreatie senioren
€ 55,50
€ 42,50
Conditie gymnastiek
€ 50,35
€ 42,50
Volleybal junioren
€ 29,76
€ 37,50
Volleybal senioren
€ 37,00
€ 42,50
Freerunning junioren
€ 44,64
€ 37,50
Freerunning senioren
€ 55,50
€ 42,50
Jazz recreatie junioren
€ 44,64
€ 37,50
Jazz recreatie senioren
€ 55,50
€ 42,50
Turnen/gymn. recreatie junioren
€ 44,64
€ 37,50
Turnen/gymn. recreatie senioren
€ 55,50
€ 42,50
Acro selectie* (bij 6 uur per week) junioren
€ 89.64
€ 195,30
Acro selectie* (bij 6 uur per week) senioren
€ 100,50
€ 195,30
 

*De contributie voor de acro selectie wordt aangepast aan die van de overige verenigingen. Dit zal leiden tot een forse verhoging. Derhalve zal per trainingsuur – vast te stellen voor een heel seizoen-  worden gefactureerd. De bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op 6 uur per week. Bij elk uur minder zal de contributie gestaffeld minder worden. Voor elk uur meer zal de contributie gestaffeld meer worden.

Voor de selectieleden zal vanaf 1 januari 2017 de wedstrijdgelden apart worden gefactureerd in lijn met de overige verenigingen. Tot en met 31 december 2016 zal dit nog op de huidige wijze plaatsvinden

De bondscontributie zal los van het contributiebedrag worden gefactureerd. Facturatie en incasso van de jaarlijkse bondcontributie geschiedt in het begin van het kalenderjaar. Bij lid worden gedurende het jaar zal de contributie vanaf het kwartaal erop worden gefactureerd.

Contributie zal per kwartaal of per halfjaar worden gefactureerd en geïncasseerd.

Er zal in het nieuwe seizoen nog een toelichting worden gegeven op de nieuwe tarieven.

Alle nieuwe leden dienen een incasso machtiging af te geven voor automatische incasso van de contributiegelden en bondscontributie.

 

·         Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse ALV vind plaats op 11 oktober 2016. Zet deze datum in uw agenda.

 

·         Trainingsrooster

Komende weken zullen wij u informeren over het trainingsrooster inclusief trainers voor komend seizoen.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij wensen u een fijne zomer en zien u graag daarna!

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Groen Wit