De ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 35,00 per schooljaar per kind (peildatum september 2014). Als een kind na 1 januari op school komt is dit € 17,50 voor het resterende schooljaar. De bijdrage is niet verplicht maar, zoals u hierboven kunt lezen, wel heel erg belangrijk.

Op allerlei manieren probeert de Ouderraad extra inkomsten te creëren (oud papierbak, kledingbak). Voor het inzamelen van lege batterijen krijgen we schoolspullen (spaarprogramma).

De penningmeester van de Ouderraad maakt jaarlijks een begroting van de kosten en de jaarvergadering stelt de begroting vervolgens vast. Ook verstrekt de penningmeester de jaarstukken (verantwoording van de cijfers) en worden deze gecontroleerd door een kascommissie.

Machtiging ouderbijdrage
De Ouderraad vraagt u om een machtiging tot automatische incasso af te geven teneinde het voor beide partijen makkelijk te maken om de jaarlijkse bijdrage te betalen. De bijdrage zal dan in 2 termijnen van 50% via automatische incasso van uw bankrekening gaan, één termijn in oktober en het restant in februari. Het is een machtiging voor de periode dat uw kind op school zit.

Eventueel kunt u jaarlijks ook de bijdrage zelf overboeken o.v.v. de naam van uw kind en de klas waarin het kind zit. Graag zien we uw bijdrage dan tegemoet op IBAN: NL 09 INGB 0004652948, t.n.v. OR De Arcade te Leiden.